Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Think Volunteer’ verstaan, een organisatie die adviseert, informeert, bemiddeld en begeleidt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de reiziger en Think Volunteer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen, vrijwilligersprogramma’s en andere diensten die Think Volunteer aanbiedt. Onder diensten wordt verstaan alle activiteiten die Think Volunteer (en samenwerkende partnerorganisaties) in het kader van (de totstandkoming van) de overeenkomst verricht.

1.3 Reizigers, vrijwilligers, stagiaires van de door Think Volunteer aangeboden diensten worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als reiziger.

1.4 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier, de offerte, of bij het aangaan van de overeenkomst geeft de reiziger aan bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

2. Tot stand komen overeenkomst

2.1 Tussen Think Volunteer en de reiziger komt een overeenkomst tot stand, zodra Think Volunteer de aanmelding heeft beoordeeld en schriftelijk heeft bevestigd. Wanneer de reiziger het inschrijfformulier verstuurd bevestigt de reiziger dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en daarmee akkoord gaat.

2.2 Think Volunteer heeft het recht een aanmelding te weigeren indien hiervoor volgens Think Volunteer een gegronde reden bestaat. Van een gegronde reden is onder meer sprake indien naar het inzicht van Think Volunteer niet aan de voorwaarden voor deelname en/of de programmavereisten wordt voldaan.

2.3 De reiziger is verantwoordelijk voor het inschrijven van de juiste data. Aanpassingen en wijzigingen kunnen per email worden doorgeven. Eventuele reeds gemaakte kosten worden in rekening van de reiziger gebracht.

2.4 Aan de programma’s van Think Volunteer zitten minimum leeftijden gebonden. De leeftijd voor de schoolreis is vanaf 15 jaar. De leeftijd voor de ontdekkingsreis is vanaf 16 jaar en de leeftijd voor vrijwilligerswerk of stage is vanaf 18 jaar.

2.5 Zodra de reiziger zijn/haar online boeking heeft voltooid en de betaling heeft voldaan wordt de boeking door Think Volunteer als definitief beschouwd.

3. Betaling

3.1 Wanneer Think Volunteer akkoord gaat met de aanmelding wordt er een factuur verzonden. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de reiziger zonder ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim.

3.2 Bij niet tijdige betaling heeft Think Volunteer recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 150.00.

3.3. Alle te maken gerechtelijke of buitenrechtelijke kosten komen als dan voor rekening van de reiziger. 

4. Wijziging of ontbinding overeenkomst door Think Volunteer

4.1 Think Volunteer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal. Het minimum aantal voor ontdekkingsreizen/schoolreizen is 10 reizigers. Het minimum aantal voor stagiaires/vrijwilligers is 5 reizigers per workshop.

4.2 Think Volunteer heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens zwaarwegende omstandigheden. Van zwaarwegende omstandigheden is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake indien er voor het gebied waar de reis naartoe zal gaan een negatief reisadvies geldt, in het geval het gedrag van de reiziger van dien aard is dat de reisgroep hiervan ernstige hinder ondervindt als eveneens indien reizigers zichzelf en/of medereizigers en/of partners van Think Volunteer en/of Think Volunteer in gevaar brengen.

4.3 Indien de reiziger regels overtreedt of ernstig wangedrag vertoont, kan verdere deelname aan de reis worden ontzegd. De volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die uitsluiting van verdere deelname aan de reis met zich meebrengt zijn voor rekening van de betreffende reiziger.

4.4 Indien de oorzaak van de opzegging is toe te rekenen aan het feit dat er te weinig aanmeldingen zijn of buiten de schuld van de reiziger liggen, heeft de reiziger recht om al zijn of haar betaalde kosten terug te krijgen onder aftrek van daadwerkelijk door Think Volunteer gemaakte kosten.
Indien de oorzaak van opzegging aan de reiziger is toe te rekenen, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan Think Volunteer noch aan de reiziger is toe te rekenen, dan dragen partijen ieder hun eigen schade. Een en ander is ter beoordeling aan Think Volunteer.

4.5 Indien de reiziger onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Think Volunteer heeft verstrekt, heeft Think Volunteer te allen tijde recht om de overeenkomst met de reiziger (gedeeltelijk) te ontbinden. De reiziger heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van de reissom.

5. Annulering van overeenkomst door de reiziger

5.1 Indien de reiziger de overeenkomst annuleert brengt Think Volunteer de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:

Weken van annulering voor vertrek Annuleringskosten over het totale boekingsbedrag:
Tot 12 weken €75 boekingskosten
8 tot 12 weken 25%
4 tot 8 weken 50 %
2 tot 4 weken 75 %
0 tot 2 weken 100 %


6. Reisdocumenten

6.1 De reiziger dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het bezit te zijn van de benodigde documenten:
a. De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort en draagt er zorg voor dat dit paspoort tot minimaal zes maanden na de geplande terugkeerdatum geldig is.
b. Indien een visum noodzakelijk is voor deelname aan het programma, kan Think Volunteer de reiziger assisteren bij het aanvragen van een visum. De kosten, aanvraag en het verkrijgen van het benodigde visum blijven de verantwoordelijkheid van de reiziger.
c. Elke reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. De reiziger dient ervoor te zorgen voldoende verzekerd te zijn tegen reiskosten, medische kosten en annulering voor de gehele periode van het verblijf. Een annuleringsverzekering wordt zeer aangeraden. De kosten van verzekering komen voor rekening van de reiziger.
d. De reiziger dient zelf zorg te dragen dat hij/zij beschikt over de juiste reisdocumenten. Wanneer een reiziger de toegang tot een land wordt ontzegd door incomplete, ontbrekende of foutieve documenten, kan Think Volunteer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen en/of schade.
e. Wanneer de reiziger zelf verantwoordelijk is voor het vliegticket, dient bij het boeken van het vliegticket rekening gehouden te worden met de aankomst- en vertrekdag zoals omschreven in de projectinformatie. Mocht de aankomst- en/of vertrek van het vliegticket buiten de gevraagde dag of het gevraagde tijdstip vallen, dan dient de reiziger zelf de transfer te regelen en de transferkosten te voldoen.

6.2 Wanneer Think Volunteer de gehele betaling heeft ontvangen betreft de ontdekkingsreis, worden ongeveer twee weken voor vertrek per e-mail de reispapieren toegestuurd. Hierin vindt de reiziger alle gegevens betreffende de reis. De reiziger dient de gegevens op de tickets en vouchers op juistheid te controleren. Indien iets niet overeenkomt met het geen dat de reiziger geboekt heeft, dan dient hij of zij zo spoedig mogelijk contact op te nemen (bij voorkeur per e-mail) met Think Volunteer.

6.3 Voor het boeken van een reis heeft Think Volunteer persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens worden zorgvuldig door Think Volunteer behandeld en niet aan derden verstrekt.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Think Volunteer of van derden welke door Think Volunteer zijn ingehuurd ter uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot de programmakosten. Onder de programmakosten wordt verstaan wat door Think Volunteer aan de reiziger in rekening is gebracht. Andere door de deelnemer gemaakte kosten vallen buiten de definitie van de programmakosten.

7.2 Het is de verantwoordelijkheid van reiziger om medisch advies in te winnen betreffende inentingen en medicijnen voor de reisbestemming en hier vervolgens gevolg aan te geven. Het zelfde geldt voor het in het bezit zijn van een geldig paspoort en de benodigde visa voor de bestemming. Think Volunteer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig regelen van deze zaken. Wanneer een reiziger de toegang tot een land wordt ontzegd door incomplete of foutieve documenten, kan Think Volunteer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. Informatie die Think Volunteer verstrekt over deze zaken wordt in goed vertrouwen en naar beste inzicht gegeven.

7.3 Think Volunteer stelt het verplicht om een passende verzekering af te sluiten alvorens aanvang van de reis. Alle schade en kosten welke voortvloeien uit het niet of niet voldoende verzekerd zijn, zijn voor rekening van de deelnemer. Think Volunteer kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

7.4 Think Volunteer is niet aansprakelijk te houden voor letsel wat is opgelopen door het eigen toedoen van de reiziger. Deelname aan het programma en de daarbij behorende activiteiten is op eigen risico.

7.5 Think Volunteer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove roekeloosheid of opzet van Think Volunteer.

7.6 Think Volunteer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Think Volunteer is uitgegaan van door de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Think Volunteer bekend was of behoorde te zijn.

7.7 Alle gevallen waarin Think Volunteer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de deelnemer aan Think Volunteer voldane kosten. Mocht de deelnemer in aanmerking komen voor restitutie van enig bedrag, dan kan Think Volunteer verrekenen met een vergoeding voor diensten die de deelnemer heeft genoten. Onder kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen administratiekosten, programmakosten, kosten voor vliegtickets en een redelijk bedrag voor andere reeds genoten en/of uitgevoerde diensten door Think Volunteer en/of de partnerorganisatie.

7.8 Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

8. Tijdens de reis

8.1 Think Volunteer zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

8.2 De reiziger is zich ervan bewust dat reizen en verblijven in ontwikkelingslanden risico’s met zich meebrengt en dat faciliteiten, inclusief medische, in veel gevallen van mindere kwaliteit zijn dan in Nederland gebruikelijk. Het wordt reizigers aangeraden zich bekend te maken met algemeen aanvaarde voorzorgsmaatregelen tegen gezondheidsrisico’s in het land van bestemming. Er wordt door Think Volunteer geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, verwondingen of overlijden. Een passende reisverzekering is verplicht.

8.3 De reiziger is ervan op de hoogte dat Nederlandse begeleiding ter plaatse niet altijd mogelijk is. Indien Nederlandse begeleiding niet aanwezig is, kan men terugvallen op het Indonesische team van Think Volunteer. Nederlandse begeleiding kan te allen tijde telefonisch worden gegeven.

8.4 De reiziger zal in een door ons goedgekeurde accommodatie verblijven. Bij de ontdekkingsreis geldt dat de reizigers verblijven in een hostel. Mocht het aantal reizigers te groot zijn dan wordt de groep verdeeld over twee hostels. Bij vrijwilligerswerk of stage verblijft de reiziger in een huis met mogelijk meerdere huisgenoten.

8.5 Indien reiziger akkoord gaat met gekozen accommodatie per mail en het online format, dan wordt de accommodatie geboekt voor de gehele duur van het verblijf. Verandering van woning mag alleen worden gedaan wanneer er problemen optreden, ter beoordeling van Think Volunteer.

8.6 De reiziger dient rekening te houden met het boeken van een vlucht naar Singapore om het juiste visum te bemachtigen voor Indonesië.

8.7 De reiziger dient rekening te houden met dat de vlucht naar Indonesië of Singapore kan vertrekken vanaf Amsterdam, Brussel, Düsseldorf of Keulen.

8.8 De reiziger is zich ervan bewust dat de begeleiding van Think Volunteer niet mee vliegt naar Yogyakarta. De reiziger kan er van uit gaan dat hij/zij in Indonesië wordt opgevangen door een vertegenwoordiger van Think Volunteer.

8.9 De 5-daagse workshop voor vrijwilligers en stagiaires is een verplicht onderdeel van het programma.

8.10 De reiziger dient zich aan de gedragscode van Think Volunteer te houden. Indien de reiziger regels overtreedt of ernstig wangedrag vertoont, kan verdere deelname aan de reis worden ontzegd. De volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die uitsluiting van verdere deelname aan de reis met zich meebrengt zijn voor rekening van de betreffende reiziger.

9. Klachten

9.1 Mocht een reiziger klachten hebben en over de reis of de accommodatie, dan dient dit direct te worden gemeld aan de vertegenwoordiger van Think Volunteer ter plaatse, zodat Think Volunteer de mogelijkheid krijgt de klacht op te lossen. Ter plaatse zal Think Volunteer zijn uiterste best doen om de klacht naar behoren te behandelen en daar een passende oplossing voor te vinden. Hierna kan niet meer op de klacht terug worden gekomen.

10. Slotbepalingen

10.1 Alle geschillen tussen Think Volunteer en de reizigers zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo. In afwijking hiervan is Think Volunteer bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats van de deelnemer te wenden.

10.2 Op alle overeenkomsten die door Think Volunteer worden gesloten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.