Sociaal werk

Straatkinderen

Sociaal werk

Deze projecten zetten zich voornamelijk in voor de (straat)kinderen in arme wijken. Zij zorgen onder andere voor voor- en naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, Engelse les en trainingen in een activiteitencentra.
Het doel is om deze kinderen kansen te bieden voor een betere toekomst en aan hun dromen te werken. De projecten willen niet alleen opvang en onderwijs bieden, maar ook structureel aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden.

Lees hier meer:

HIV/AIds

Sociaal werk

In Indonesië zijn er veel mensen besmet met HIV/Aids. Dit is een gevoelig onderwerp, aangezien er nog steeds op seksualiteit en drugs een taboe ligt. Dit maakt het voor de gediagnosticeerde mensen lastig om hulp en ondersteuning te zoeken. Gelukkig zijn er projecten die zich inzetten voor deze doelgroep.
Er worden voorlichtingen en trainingen gegeven zodat mensen leren omgaan met hun aandoening en de bijkomende psychische en sociale problemen.

Lees hier meer:

Gehandicapte kinderen
(woonvoorziening)

gehandicapte kinderen

In Indonesië schaamt men zich voor het krijgen van een kind die een beperking heeft. Dit kan worden gezien als een ‘slecht karma’. In Indonesië zijn ze hierdoor snel geneigd om hen af te staan, maar ook vanwege financiële redenen. Iemand met een verstandelijke/lichamelijke beperking heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft net zoveel recht er te zijn als ieder ander. Wij werken met een instelling die opvang, lesprogramma’s en activiteiten aanbied voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Ook zijn er twee fysiotherapeuten in dienst waardoor een stage voor fysiotherapie ook mogelijk is.

Lees hier meer:

School voor dove kinderen


Sociaal werk

De onderwijsinstelling begeleidt de kinderen al vanuit een vroege leeftijd om zich te ontplooien tot zelfstandige jongeren. Taal is de sleutel tot leren.
Dove kinderen kunnen al vanaf 2 jaar terecht bij deze onderwijsinstelling. Op deze school leren de kinderen praten, schrijven en lezen, maar ook rekenen en andere vakken. Er wordt veel met gebaren en liplezen gedaan. Ook leren zij vaardigheden om zelfstandig te kunnen leven.

Lees hier meer:

Human rights

human rights

Projecten/stichtingen die zich inzetten voor een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving. 
Zo worden vrouwen ondersteund om te vechten voor de rechten van vrouwen en kinderen en om elk soort van geweld te voorkomen.
De thema’s die behandeld worden zijn onder andere: Het voorkomen van geweld binnenshuis, vrouwen en kinderen waarschuwen voor mensenhandel, geweld en seksueel misbruik.

Lees hier meer:

Crisisopvang

crisisopvang

De crisisopvang is bedoeld voor vrouwen die kwetsbaar zijn voor geweld of overlevenden van geweld zijn. De vrouwen kunnen tijdelijk in het crisishuis terecht. Zij ontvangen hier ondersteuning en begeleiding.
Er worden programma’s aangeboden die gericht zijn op zowel juridisch als psychologisch welzijn van de vrouwen. Het doel is om de vrouwen te voorzien van kennis en vaardigheden om hen te versterken en te bevrijden van geweld. Naast hulp voor vrouwen, worden er ook programma’s aangeboden voor mannen. Denk hierbij aan het leren omgaan met emotie en agressie.

Lees hier meer:

School voor gehandicapte kinderen

Sociaal werk

De onderwijsinstelling biedt hulp aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. De kinderen hebben een meervoudige handicap. De meesten zijn doof, doof en blind of doof en slechtziend. Het doel van de school is om de kinderen vaardigheden aan te leren om meer zelfstandig te worden.
Ook biedt de school 24-uurs zorg voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.

Lees hier meer:

Weeshuis

Weeshuis

Traditioneel gezien is men geneigd om kinderen die in armoede leven uit huis te plaatsen omdat dat ‘beter voor hen is’, zo hebben ze in ieder geval toegang tot basisvoorzieningen en kunnen ze naar school, zo wordt geredeneerd. In Indonesië zijn er om deze redenen veel weeshuizen ontstaan. Think Volunteer vindt dat alleen armoede nooit de reden zou mogen zijn voor uithuisplaatsing van een kind. Helaas is er in Indonesië onvoldoende geld, kennis en zijn er weinig middelen. Het weeshuis staat open voor verbeteringen.

Lees hier meer: